Program for kostnadsreduksjon for ledende norsk forsikringsselskap

Digitalisering

Som et av Nordens største forsikringsselskap i et konkurranselandskap med økende press på marginer, ønsket klienten å realisere gevinster knyttet til prosessutvikling og automatisering av arbeidsprosesser. Klienten skulle erstatte sitt eksisterende kjernesystem innen 3-5 år og det ville derfor i mange tilfeller ikke lønne seg å utvikle integrerte digitaliseringsløsninger eller videreutvikle eksisterende systemer. Optimalisering av arbeidsprosesser gjennom bruk av LEAN i kombinasjon med Business Process Automation (BPA)-teknologi var derfor en god løsning for å realisere effektiviseringspotensial i påvente av nytt kjernesystem.

Folden Advisory bistod klienten i tre hovedaktiviteter over en 3-årsperiode:

1. Potensialvurdering for automatisering og prosessutvikling

Det ble gjennomført en forstudie med hensikt å kartlegge potensial og sannsynlig gevinst ved å optimalisere og automatisere klientens arbeidsprosesser i back office. Prosjektet identifiserte 300 prosesser som lønnsomme kandidater for prosessutvikling med LEAN og Business Process Automation.

2. Gevinstrealisering

Folden Advisory bistod med programledelse i et konsernovergripende kostnadsreduksjonsprogram i tre land, med mål om å realisere potensial fra identifiserte prosessutviklingskandidater i form av frigjøring av årsverk. Programmet gjennomførte automatisering og prosessforbedring av mer enn 200 prosesser i løpet av prosjektperioden.

3. Etablering av Center of Excellence

Vi bistod også med etablering av driftsmodell for BPA og prosessutvikling i form av et sentralt Centre of Excellence i tett samarbeid med nøkkelressurser hos klient.

 

Prosjektet oppnådde gode effekter etter gjennomførte aktiviteter. Prosessutvikling ble etablert som et eget område sentralt i klientens organisasjon. Kompetansesenteret sikrer en helhetlig tilnærming til prosessforbedring og automatisering på tvers av organisasjonens landegrenser og divisjoner. Automatisering og prosessforbedring av prosesser på tvers av kundens lokasjoner i fire land, med 1 million automatiserte transaksjoner årlig. Gjennom prosessutvikling og automatisering av over 200 prosesser i løpet av avtaleperioden, bidro programmet med å frigjøre tid tilsvarende 65 årsverk, og bidro direkte til en økt inntekt på 50 MNOK.