Betydelige kostnadsbesparelser og effektiviteringsgevinster hos stor norsk bank

Effektivisering

Folden Advisory har bistått en stor norsk bank med å realisere sine vekstambisjoner innen privat- og bedriftsmarkedet. I et marked med lave renter var et viktig premiss for omsetningsveksten at den skal realiseres uten økning i antall ansatte. For å kunne gjennomføre dette var banken nødt til å radikalt endre måten rådgiverne jobbet på. Fra manuelle og individuelle prosesser måtte det etableres en fellesstandardisert arbeidsprosess med større grad av digitalisering som videre danner grunnlaget for automatisering. Hovedutfordringene var at rådgiverne arbeidet på svært ulike måter som resulterte i ulik kundeopplevelse og -lønnsomhet.  

Raske endringer med en hypotesebasert tilnærming

I løpet av en 18 måneders periode jobbet Folden Advisory på flere prosjekter. På et overordnet nivå ble alle prosjektene gjennomført i fire faser:

1. Etablere en kvalitativ og kvantitativ null-punktanalyse

2. Identifisere og prioritere forbedringstiltak på kort og mellomlang sikt

3. Detaljere løsningsforslag

4. Utarbeide gevinstrealiseringsplaner med tilhørende oppfølgingsregime og målparametere

Alle prosjektene ble gjennomført etter en hypotesebasert tilnærming for å identifisere og konkretisere «quick wins» gjennom hele prosjektperioden for å skape positivitet rundt prosjektet og faktisk opplevd forenkling hos rådgiverne.

Effektiviseringsgevinster på 20 % etter kun et halvt år

Samlet leverte prosjektene en rekke løsningsforslag innen fem områder: Forenklinger av arbeidsoppgaver, standardisering og økt bruk av teknologi/digitale hjelpemidler, oppgavespesialiseringer, revidert beslutningsstruktur, KPIer og implementeringsplaner. I Privatmarked ble gevinstrealiseringsprogrammet estimert til å levere en reduksjon i prosesskostnader på ~50 % og etter ~6 mnd. viste første oppfølgingsmåling en reduksjon på ~20 %. I bedriftsmarked ble det estimert effektiviseringsgevinster på ~30 %.